Wat zijn de sleutels tot een goede veiligheid van uw magazijn?

31 okt 2017

Ondanks het evidente belang ervan, is er nog altijd veel onduidelijkheid over welke maatregelen absoluut door de gebruiker van opslagsystemen genomen moeten worden wanneer het gaat om het beperken van het risico op ongelukken gedurende de dagelijkse werkzaamheden in het magazijn. Het personeel beschermen en correcte bedrijfsprocessen in het magazijn garanderen, zouden bovenaan het prioriteitenlijstje van elke logistiek manager moeten staan. In dit artikel deelt Mecalux zijn ervaringen op dit gebied en analyseert daarbij de sleutels tot een goed veiligheidsbeleid.

Het veilige magazijn

Onder veiligheid in het magazijn verstaan we het geheel van aanbevelingen en maatregelen die worden getroffen om de optimale staat van de elementen die deel uitmaken van de installatie te verzekeren en zo de risico's op letsel bij personeel, werkonderbrekingen of schade aan de goederen te vermijden.

Door de interactie tussen magazijnmedewerkers en heftrucks of andere apparatuur voor goederenafhandeling, bestaat het risico op ongelukken en schade aan de magazijnstructuren.

Om een maximale bescherming te bieden en elk risico te beperken, moeten de volgende vijf punten in acht worden genomen: opleiding, preventie, verantwoordelijkheid, onderhoud en keuring magazijnstellingen.

Opleiding

Al het personeel van het bedrijf betrekken bij en motiveren om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste manier omgaat met het veiligheids- en gezondheidsbeleid op de werkplek, zou een van de belangrijkste doelstellingen van het management moeten zijn.

In die zin bepleit Mecalux de noodzaak aan opleiding als fundamentele preventieve maatregel, waarbij aan de gebruikers van de installaties trainingen worden aangeboden met betrekking tot een veilig en efficiënt gebruik van de apparatuur en waarbij veiligheidshandleidingen worden uitgedeeld voor alle producten van de installatie.

De stellingen zijn ontworpen om een bepaald gewicht te kunnen weerstaan, in overeenstemming met de Europese voorschriften inzake berekening en gebruik. De meeste ongelukken gebeuren door directe impacts van apparatuur voor goederenafhandeling, voornamelijk tegen de buitenste staanders van de stelling. Afhankelijk van de kracht van de botsing kan de stelling meteen instorten of nog een tijdje blijven staan maar met een verminderde weerstand. Als er daarbij een belangrijk element, zoals een staander, weerstand verliest en er niet onmiddellijk iets aan wordt gedaan, dan kan de stelling instorten bij een volgende botsing of wanneer er kracht wordt uitgeoefend op hetzelfde punt of daarbij in de buurt.

Daarom is het van cruciaal belang dat magazijnmedewerkers terdege opgeleid zijn en kennis hebben van het correcte gebruik van de apparatuur. Ook moeten ze hun manager op de hoogte stellen van elke schade die is toegebracht aan de stellingen, zodat deze de juiste beslissing kan nemen over welke actie er ondernomen moet worden.

De opleiding is een investering in de toekomst, niet alleen wat het menselijke aspect betreft, maar ook vanuit economisch oogpunt
 

Preventie

Risicoanalyse is de hoeksteen van preventie bij arbeidsongevallen. Als deze stap niet wordt uitgevoerd dan zal het heel moeilijk zijn om de juiste maatregelen te bepalen en te treffen.

Goed management op dit gebied omvat onvermijdelijk de volgende vijf stappen:

 1. Identificatie van de risico's en van de werknemers die eraan worden blootgesteld.
 2. Risicoanalyse en rangschikking van de risico's naar prioriteit.
 3. Planning van de nodige preventieve maatregelen.
 4. Toepassing van deze maatregelen.
 5. Opvolging en evaluatie.

In de eerste plaats heeft het bedrijf de verplichting om zijn werknemers een volledig veilige werkomgeving te bieden, met de geschikte apparatuur en in goede staat.

In een magazijn is het van essentieel belang om niet alleen de staat van de stellingen en van de heftrucks te controleren, maar ook te kijken of er voldoende verlichting is, of de pallets in goede staat verkeren en het gewicht kunnen weerstaan, dat de gangpaden schoon en op orde zijn, enzovoort.

De stellingen zijn berekend op basis van de specificaties die de gebruiker of koper doorgegeven heeft aan de fabrikant. De niveau-indelingen, de profielmodellen en de weerstand van de verschillende elementen zijn het resultaat van uiterst nauwkeurige berekeningen, die voldoen aan de Europese normen.

Opgelopen schade of wijzigingen aan de indeling of in het gebruik, verminderen de veiligheidsfactoren zoals in acht genomen tijdens het ontwerp en verminderen de laadcapaciteit.

Wat de apparatuur voor goederenafhandeling betreft, spreekt het voor zich dat er prestatieverlies optreedt bij het gebruik: de bewegende onderdelen en de wielen verslijten, er ontstaat speling, er kan vloeistof beginnen te lekken wat slipgevaar veroorzaakt, enzovoort.

Aangezien dit een impact heeft op hun werking, is het voor de veiligheid absoluut noodzakelijk om aan preventief onderhoud te doen en de machines die niet in optimale staat verkeren, niet te gebruiken.
 

De montage van de stellingen moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de specifieke norm inzake het ontwerp en volgens de vereisten van de fabrikant
 

Verantwoordelijkheid

De Europese norm EN 15635 stipuleert duidelijk welke verantwoordelijkheden bij de leverancier van de stellingen of het magazijnopslagsysteem liggen of bij de gebruiker.

We bespreken hier alleen de meest fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid:

Verantwoordelijkheden van de leverancier van de stellingen

 • Uitvoeren van de berekeningen en bepalen van de indeling op basis van de door de klant opgegeven specificaties.
 • Definiëren van de technische beperkingen van het systeem.
 • Aanbevelen welke extra beveiligingen er voor de stellingen nodig zijn.
 • Definiëren welk gewicht de magazijnvloer moet kunnen dragen bij de plaatsing van de stellingen.
 • Leveren van belastingborden betreffende de stelling die moeten worden aangebracht op verschillende zichtbare plaatsen. Deze belastingborden moeten de niveau-indelingen en het maximale laadvermogen van de stellingen aangeven. Ze mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker van de stellingen

 • Creëren van een veilige werkomgeving op basis van een risicoanalyse, wat de kans op letsel bij personeel en schade aan de opslagapparatuur beperkt.
 • Aanstellen van een manager die verantwoordelijk is voor het dagelijkse toezicht op de veiligheid van de werknemers en de stellingen: de PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety / Veiligheidsmanager van stalen opslagsystemen).
 • Garanderen dat de magazijnmedewerkers de juiste opleiding hebben gekregen en de handelingen op correcte wijze uitvoeren.
 • Verzekeren dat de handelingen gebeuren volgens de instructies van de leverancier van de stellingen.
 • Voorkomen of verminderen van het aantal incidenten door het plaatsen van de geschikte bewegwijzering en het nemen van veiligheidsmaatregelen (sluitingen, hekken en afschermingen, enzovoort).
 • Stellingen regelmatig controleren.
 • Onderhouden van de magazijnapparatuur.


 

Onderhoud

Regelmatig onderhoud, controle en bewaking zijn factoren die de veiligheid en de goede staat van de installatie positief beïnvloeden.

Mecalux raadt aan om een periodiek controleplan op te stellen, in overeenstemming met de norm EN 15635, voor de detectie, melding en registratie van afwijkingen. Een controleplan kan worden aangepast aan elk magazijn, rekening houdend met de specifieke omstandigheden.

Wanneer er in het magazijn hoge omloopsnelheden zijn en er veel uren gemaakt worden, dan moet het controleplan uitgebreider zijn:

 • Dagelijkse visuele controle door het magazijnpersoneel om gemakkelijk zichtbare afwijkingen vast te stellen en meteen over te gaan tot vervanging.
 • Wekelijkse controle door de veiligheidsmanager (PRSES; Person Responsible for Storage Equipment Safety), waarbij de verticaliteit van de structuur en alle elementen van de onderste niveaus worden geverifieerd. Alles wordt hierbij geregistreerd, gekwalificeerd en schade wordt gerapporteerd.
 • Maandelijkse controle uitgevoerd door de PRSES, waarbij ook algemene aspecten aan bod komen zoals orde en netheid van het magazijn. Alles wordt hierbij geregistreerd, gekwalificeerd en schade wordt gerapporteerd.

Om routinecontroles uit te voeren, wordt aanbevolen dat de gebruiker samenwerkt met de leverancier van de stellingen, aangezien deze de eigenschappen van de installatie het beste kent op basis van de berekeningen die hij heeft uitgevoerd, de gebruikte profielen en de weerstand.
 

Het veilige en rationele gebruik van een installatie stoelt op de samenwerking tussen de gebruiker en de fabrikant of leverancier van de stellingen. Daarnaast is de apparatuur voor goederenafhandeling belangrijk
 

Vervanging van beschadigde elementen

Beschadigde elementen hebben in de regel in grotere of kleinere mate een verminderde weerstand. Personen die zijn opgeleid om het risico van aangetaste elementen vast te stellen, weten wat ze moeten meten en hoe ze dat moeten doen om de staat van het element te bepalen op basis van drie risiconiveaus, deze worden geïdentificeerd aan de hand van labels in drie kleuren: groen, oranje en rood.

De rood gemarkeerde elementen bevinden zich in kritieke staat en vereisen onmiddellijke interventie. Als het beschadigde element een ligger is, moet het volledige niveau worden uitgeladen, en als het een ladder of juk betreft, ook de twee aangrenzende stellingvakken. De betreffende stellingvakken mogen niet worden gebruikt tot de beschadigde elementen zijn vervangen door nieuwe die in goede staat verkeren.

Bij oranje markeringen hoeven de stellingvakken niet meteen leeggemaakt te worden, maar er is wel zo snel mogelijk interventie nodig. Zodra het/de betreffende niveau(s) is/zijn leeggemaakt, mag/mogen deze niet opnieuw geladen worden tot het beschadigde element is vervangen door een nieuw. In dit geval dient de gebruiker de toegang tot de betreffende stelling af te sluiten om te voorkomen dat deze gebruikt wordt.

Ten slotte worden de groen gemarkeerde elementen als veilig beschouwd aangezien de vervorming de grens van het draagvermogen niet overschrijdt. De elementen zijn veilig maar vereisen inspectie en onderzoek bij toekomstige keuringen om hun staat opnieuw te beoordelen.

Overeenkomstig de norm EN 15635, raadt Mecalux aan om de beschadigde elementen - voornamelijk de rood gemarkeerde - te vervangen en niet te herstellen. Bepaalde landen verplichten de vervanging van alle beschadigde elementen. De reden daarvoor is dat de kwaliteitscontrole van herstelde materialen zeer complex is; er is geen fysiek bewijs dat ze dezelfde eigenschappen bezitten als de originele elementen.

Men dient voorzichtig te zijn met bedrijven die voorstellen om de profielen in hun oorspronkelijke staat te herstellen door middel van elementen die er druk op uitoefenen. Het enkele feit dat deze methode de profiellaag verdubbelt betekent al een vermindering van de weerstand.

Keuring Magazijnstellingen

De norm EN 15635 verplicht de eigenaar van het magazijn om een jaarlijkse keuring magazijnstellingen uit te laten voeren door gekwalificeerde technici die de staat van alle elementen van de installatie doorlichten. Bij deze keuring magazijnstellingen wordt dieper ingegaan op alle indicaties van de norm, rekening houdend met belangrijke punten zoals:

 • Algemene staat van de stellingen.
 • Goede staat en geschiktheid van de pallets.
 • Overeenstemming van de installatieniveaus met het bij het contract opgestelde technische plan.
 • Bruikbaarheid van de heftrucks en de laadeenheden.
 • Zichtbare plaatsing van de belastingborden.
 • Correcte uitvoering van de werkzaamheden door de magazijnmedewerkers.
 • Orde en netheid van de gangpaden.
 • Aanwezigheid en noodzaak van staanderbeschermers.
 • Barsten, verzakkingen of onvolmaaktheden in de vloer.
 • Speling en vervormingen van de stellingen, en of deze bepaalde limieten niet overschrijden.
 • Identificatie van de elementen die in slechte staat verkeren met behulp van controlestickers.
 • Registratie van mogelijke risico's van de installatie en eventuele noodzaak om de stellingvakken of niveaus leeg te maken.

De keurmeester zal op basis van de uitgevoerde analyse een gedetailleerd rapport opstellen van de situatie en, indien deze niet conform is, de te nemen maatregelen beschrijven.

Kort overzicht van de wettelijke normen die van kracht zijn in Europa

Hierna worden kort de verschillende normen beschreven die moeten worden nageleefd en waarnaar in dit artikel is verwezen.

EN 15512: Principes voor constructief ontwerpen
Deze algemene Europese richtlijn heeft betrekking op het ontwerp van stalen opslagsystemen, aangepast aan palletstellingen. Het omvat de normen inzake de berekening, de werkwijze en de toelaatbare spelingen bij de montage die gelden voor de fabrikanten en leveranciers.

EN 15620: Spelingen, vervormingen en veiligheidsafstanden
Deze norm betreft de verschillende variabelen bij stalen opslagsystemen; voor palletstellingen. Geeft de richtlijnen die de gebruiker en de leverancier moeten volgen, afhankelijk van de beschikbare apparatuur voor goederenafhandeling in het magazijn:

 • De spelingen betreffende de vloer en de montage van de stellingen.
 • De maximale aanvaardbare vervormingen van de gebruikte profielen.
 • De veiligheidsafstanden die de installaties moeten hebben.

EN 15629: Specificatie van magazijnstellingen
Deze norm geeft aan welke gegevens de klant moet verstrekken aan de fabrikant van de opslagsystemen om de berekening van de stellingen te kunnen uitvoeren. Daartoe behoren onder meer:

 • Laadeenheden (gemeten met en zonder goederen, bouwkenmerken en gewicht).
 • Te gebruiken apparatuur voor goederenafhandeling.
 • Eigenschappen van de ruimte, inclusief het draagvermogen van de vloer.
 • Specifieke gegevens die de gebruiker relevant vindt.

Nadien moet de klant bij ontvangst van de offerte controleren of de leverancier de stellingen heeft ingedeeld en berekend in overeenstemming met zijn specificaties.

EN 15635: Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur
Er wordt ervan uitgegaan dat aan alle vorige normen is voldaan en dus dat de geïnstalleerde stellingen veilig en geschikt zijn voor gebruik, met de juiste veiligheidsafstanden om de berekende laadeenheden te kunnen transporteren.

De norm EN 15635 beoogt de risico's in het magazijn te beperken en schade aan de magazijnopslagstructuren te voorkomen.

Volgens deze norm is de gebruiker als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel dat werkt aan de installatie en voor de correcte staat van de stellingen. Om dit doel te bereiken moet er rekening gehouden worden met alle hierboven vermelde verantwoordelijkheden.

UNE 58014: Opslag in metalen stellingen. Validatie van de opslagapparatuur
Deze norm, die alleen geldt in Spanje, definieert het validatieproces van de opslagapparatuur en bepaalt welke documenten de leverancier moet bezorgen aan de gebruiker:

 • Een certificaat met de statische validiteit, d.w.z. dat de installatie correct is berekend.
 • Validatie dat de montage correct is uitgevoerd.
 • Gedocumenteerde validatie van de installatie en de weerstandseigenschappen ervan.

Mecalux: 30 jaar in dienst van de VEILIGHEID VAN MAGAZIJNEN

Voor Mecalux moet er een continue samenwerking zijn tussen de gebruiker en de fabrikant van de magazijnopslagsystemen, zowel voor als na de oplevering. Om tot een geslaagde samenwerking te komen, bieden we onze klanten de volgende diensten aan:

 • Routine revisies en controles in overeenstemming met de behoeftes van de klant.
 • Advies bij elke vraag met betrekking tot wijzigingen die de klant wil doorvoeren (nogmaals voor alle duidelijkheid: de indeling noch het gebruik van de opslagapparatuur mogen worden gewijzigd zonder de toestemming van de fabrikant).
 • Levering van elementen die nodig zijn voor de vervanging van de beschadigde.
 • Correcte uitvoering van de mogelijke wijzigingen en reparaties door een team van monteurs die zijn getraind in de specifieke montage van de geleverde stellingen.
 • Leveren van veiligheidshandleidingen ter raadpleging voor managers en magazijnmedewerkers.
 • Bijhouden van een logboek van de uitgevoerde inspecties en onderhoudswerken.
 • Technisch advies betreffende het gebruik van de stellingen en de veiligheid in het magazijn.
 • Permanente telefonische assistentie.

Als fabrikant met meer dan 50 jaar ervaring, is Mecalux het best geplaatst om keuringen uit te voeren en keuringscertificaten uit te reiken. Mecalux heeft een globaal inzicht in de normen, inzake gezondheid en veiligheid op het werk, die van toepassing zijn in de verschillende landen, daar het bedrijf in meer dan 70 landen aanwezig is.

De keuring magazijnstellingen uitgevoerd door Mecalux is een eenvoudig proces, dat onze klanten de volgende voordelen biedt:

 • Keuringscertificaat ondertekend en gestempeld door Mecalux.
 • Gedocumenteerd rapport dat het resultaat van de keuring, de vaststellingen en de eventuele te ondernemen acties bevat.
 • Identificatie van risico's door middel van controlestickers op de beschadigde plekken van de stelling.
 • Bijwerken van de belastingborden na de jaarlijkse keuring magazijnstellingen, met opgave van de volgende keuringsdatum.
 • Onderzoeken van incidenten.

Als de verplichte jaarlijkse keuring magazijnstellingen nog niet is uitgevoerd, raden we u aan om zo snel mogelijk een datum vast te leggen in uw agenda. Daarmee neemt u de verantwoordelijkheid, zorg te dragen voor het welzijn van uw magazijnmedewerkers.

Veelgestelde vragen

Welke factoren kunnen de veiligheid van het magazijn in gevaar brengen?

 • Gebrekkige werking van de heftruck.
 • Slechte kwaliteit van de opleiding voor magazijnmedewerkers.
 • Wijzigen van de originele opslagapparatuur.
 • Gebrekkige staat van de apparatuur voor goederenafhandeling.
 • Wijzigen pallet: ander type of andere kwaliteit.
 • Beschadigde opslagelementen.
 • Overhangende lading: goederen te breed ten opzichte van de opslageenheden.
 • Te kleine veiligheidsafstanden.
 • Te smal gangpad.
 • Gebrekkige netheid en orde.
 • Onvoldoende verlichting.
 • Beschadigde vloer.

Waarom is een goed onderhoud van het magazijn zo belangrijk?

Alle elementen in het magazijn moeten in optimale staat zijn om het risico op ongevallen te beperken.

De frequentie waarmee de controles moeten worden uitgevoerd, hangt af van de eigenschappen van elke installatie.

Welke stellingen moeten worden gecontroleerd?

Volgens de norm EN 15635, alle stellingen waarbij heftrucks of andere apparatuur voor goederenafhandeling worden gebruikt:

 • Palletstellingen.
 • Draagarmstellingen.
 • Inrij- of Doorrijstellingen.
 • Verrijdbare (legbord)stellingen.
 • Semi-automatische Pallet Shuttle-systemen.
 • Pushback stellingen.
 • Entresol- of tussenvloeren waar apparatuur voor goederenafhandeling wordt gebruikt.
 • Automatisch palletmagazijn met magazijnkraan.
 • Hoogbouwmagazijnen.

Moeten we wachten tot de jaarlijkse keuring magazijnstellingen om de staat van het magazijn te checken?

Uiteraard niet. De periodieke preventieve controles zijn even belangrijk en noodzakelijk omdat ze de veiligheid van de installatie op elk moment garanderen, waardoor de door de norm vereiste keuring magazijnstellingen goed zal verlopen en het certificaat kan worden verkregen.

Wanneer moet de keuring magazijnstellingen door een keurmeester worden uitgevoerd?

Volgens de norm EN 15635 moeten de stellingen één keer per jaar worden onderworpen aan een keuring door een keurmeester (met een maximale tussentijd van 12 maanden).

Wie voert de keuring magazijnstellingen uit?

Gekwalificeerd personeel dat beschikt over de juiste informatie en kennis om beschadigingen vast te stellen en te beoordelen, en dat ook de juiste beslissingen kan nemen.

Het technische team van de fabrikant of de leverancier van het opslagsysteem is het meest geschikt voor de uitvoering van de keuring magazijnstellingen, aangezien zij de eigenschappen van de geïnstalleerde stellingen, de uitgevoerde berekeningen, de gebruikte profielen en hun weerstand kennen.

Heeft de keuring een impact op de dagelijkse werking van het magazijn? De rigoureuze keuring die de technici van Mecalux uitvoeren, heeft een minimale impact op de dagelijkse werking van de installatie.

Waarom vertrouwen op Mecalux?

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van magazijnkeuringen, beschikt Mecalux over de onmisbare kennis en middelen om uw keuring magazijnstellingen op een betrouwbare en kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Hoe vraag ik een keuring magazijnstellingen aan?

Om de keuring aan te vragen, kunt u contact opnemen met Mecalux.