Juridische kennisgeving (verplichte lectuur)

Deze kennisgeving bevat de algemene voorwaarden van de website, zoals hieronder weergegeven.


Toegang tot en gebruik van deze website

Deze website die toegankelijk is via het domein www.mecalux.be, maar ook via andere domeinen waarnaar ze kunnen doorsturen, wordt beheerd door MECALUX FRANCE hierna "MECALUX" genoemd, waarvan de identificatiegegevens aan het einde van deze juridische kennisgeving verschijnen. Deze website is bedoeld om informatie te verstrekken over producten, diensten, activiteiten en sectoren waarin de MECALUX-entiteit of haar bedrijfsgroep is betrokken. Evenzo laat het toe producten elektronisch aan te bieden voor verkoop, te abboneren op publicaties van MECALUX en toegang via hyperlinks naar websites van andere entiteiten te verkrijgen.

Het gebruik van de website schrijft de status van gebruiker daarvan toe, hierna de "gebruiker", en houdt in dat hun vrij en bewust gegeven toestemming onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid van alle voorwaarden die deze website bevat in versies worden gepubliceerd wanneer ze zich toegang verschaffen. Het wordt daarom aanbevolen dat voordat u begint met navigeren door de gebruiker, deze voorwaarden, het privacybeleid, het cookiebeleid en ook deze die op deze website kunnen verschijnen en die samen deze voorwaarden beheersen, worden gelezen. Als u twijfelt, kunt u contact opnemen met belgique@mecalux.com waar deskundigheid wordt geboden over de clausules die de juridische kennisgevingen op deze website vormen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze site, dient u deze niet te gebruiken of te openen.

De gebruiker moet de voorwaarden van deze website zorgvuldig en grondig lezen telkens wanneer hij besluit deze te bezoeken, omdat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.

De inhoud die kan worden bekeken, is bedoeld voor personen en / of bedrijven die geïnteresseerd zijn in de producten en diensten die MECALUX aanbiedt. In gevallen waarin offertes worden aangevraagd, zullen ze worden ingevuld via de juiste formulieren. Evenzo kunnen de offertes die MECALUX naar voren zal brengen, toegankelijk zijn vanaf de website, zonder dat dit een contractuele relatie impliceert, dwz de prijsopgave zal alleen worden uitgegeven ter informatie doeleinden zonder dat de partijen verplicht zijn door ze eenvoudigweg uit te geven of in ontvangst te nemen, wat in geen geval als een precontractuele of promissoire verkoopovereenkomst zal worden beschouwd, noch zal het een procedure voor elektronische aanbesteding beginnen.

De persoonlijke gegevens die via deze website kunnen worden verzameld, worden behandeld zoals aangegeven in het Privacybeleid.

Naar boven

Inhoud van de MECALUX-website

MECALUX stelt de informatie op deze website ter beschikking van de gebruiker, met dien verstande dat deze, ondanks waakzaamheid bij de voorbereiding, onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten.

Bijgevolg, verbindt de gebruiker zich ertoe, begrijpt en erkent hij eenvoudig door te bezoeken dat de daarin opgenomen gegevens en informatie fouten, onnauwkeurigheden of veroudering kunnen bevatten. In dit opzicht dient de gebruiker de genoemde gegevens en informatie niet te gebruiken voor de besluitvorming die mogelijk economische gevolgen heeft voor zichzelf of voor derden of voor andere aard, zonder ze voorafgaand te contrasteren volgens hun eigen criteria en op eigen verantwoordelijkheid voor de juiste doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande, met betrekking tot elektronische contractering, zal het onderworpen worden aan de bepalingen van de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn in elke zaak.

De gebruiker gaat akkoord om de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, moraal en algemeen aanvaarde openbare orde en de goede zeden, af te zien van het gebruik van de website voor schadelijke doeleinden tegen het imago en de rechten van MECALUX, de bedrijven in zijn Corporate Group en zijn medewerkers. Evenzo zal de gebruiker zich onthouden van handelingen die de normale werking van de website kunnen schaden of belemmeren.

Naar eigen goeddunken behoudt MECALUX zich het recht voor om de inhoud van de website bij te werken, om de toegang tot deze website te verwijderen, te beperken en te voorkomen, tijdelijk of permanent, en behoudt gelijk het recht voor om te allen tijde de presentatie, configuratie en locatie te kopen, zonder de beschikbaarheid of de voortdurende werking van de website en de andere sites waarmee het een link heeft gelegd te garanderen.

Naar boven

Elektronisch contracteren

MECALUX kan producten aanbieden die elektronisch kunnen worden gekocht via de website of koppeling die MECALUX mogelijk maakt, volgens de daarin vermelde voorwaarden en condities. Deze producten kunnen worden verkocht door MECALUX, haar bedrijfsgroep of geautoriseerde partners.

Naar boven

Intellectuele eigendomsrechten

De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, lay-out en organisatie) van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van MECALUX, S.A., het moederbedrijf van de Mecalux Group.

Alle inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot: teksten, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, databases, afbeeldingen, tekstbestanden, audio, video, software, onder andere; evenals industriële eigendomsrechten, zoals handelsmerken en commerciële namen, zijn het eigendom van MECALUX, S.A. en haar bedrijfsgroep, van haar medewerkers, van de content- en applicatieaanbieders of van hun respectieve licentiegevers.

De bovengenoemde intellectuele en industriële eigendomsrechten worden beschermd door nationale en internationale industriële en intellectuele eigendomsverordeningen.

De reproductie, wijziging, duplicatie, gebruik, distributie, verkoop, openbare communicatie of elk ander gebruik van de informatie op deze website, inclusief het ontwerp, de configuratie en de lay-out, die wordt uitgevoerd zonder toestemming van MECALUX, SA, zal worden beschouwd als een schending van de huidige wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom, zodat MECALUX of een van de ondernemingen die tot de ondernemingsgroep behoren gerechtvaardigd gerechtelijke stappen kunnen ondernemen en schadevergoeding kunnen eisen voor eventuele schade.

Het beschikbaar stellen van informatie en inhoud op deze website impliceert geen afstand doen van enige rechten door MECALUX, S.A., noch enige bedrijven van de bedrijfsgroep, noch de overdracht, licentie of gedeeltelijke of totale overdracht van de rechten afgeleid van intellectuele of industriële eigendom.

Als de gebruiker een van de bovengenoemde rechten wenst te gebruiken en een link naar deze website tot stand wil brengen via een van de domeinen die toegang verlenen, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van MECALUX, S.A. worden verkregen.

Naar boven

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Om bepaalde functies of diensten die worden aangeboden via de website te gebruiken, is het nodig om een account aan te maken en een wachtwoord in te stellen. Het is dan de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vertrouwelijkheid van de accountinformatie, het wachtwoord en elk account te behouden en elke activiteit of toegang die met deze informatie wordt uitgevoerd. De gebruiker moet MECALUX onmiddellijk op de hoogte stellen als hij / zij op de hoogte is van het onwettige gebruik van het account en wachtwoord, of als een ander probleem zich voordoet met betrekking tot de beveiliging ervan; in elk geval is de gebruiker aansprakelijk voor verliezen die MECALUX, een van de bedrijven in zijn bedrijfsgroep of een andere gebruiker van de website in de bovengenoemde gevallen oplopen.

Andere personen dan de geautoriseerde gebruiker mogen het door MECALUX verstrekte wachtwoord of account niet gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van MECALUX.

MECALUX of een van de bedrijven in zijn bedrijfsgroep is in geen geval aansprakelijk voor verliezen of schade die het gevolg zijn van een schending van deze verplichtingen.

Naar boven

Afstand van verantwoordelijkheid

Deze website is te goeder trouw opgesteld door MECALUX, S.A. voor gebruik door bedrijven in haar bedrijfsgroep met informatie uit interne en externe wettelijk verkregen bronnen en biedt deze in de huidige staat aan aan gebruikers en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

MECALUX, S.A. noch de bedrijven van haar bedrijfsgroep zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe en indirecte schade voortvloeiend uit:

(i) de informatie, inhoud, software, materialen of producten die op deze website zijn opgenomen of waarop de werking ervan is gebaseerd.

(ii) de inhoud of diensten die worden aangeboden door websites van derden, in gevallen waarin deze website hyperlinks (links) bevat waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot andere websites die worden beheerst door hun eigen privacybeleid en juridische kennisgeving.

(iii) serviceonderbrekingen die deze site beïnvloeden.

(iv) het ontbreken van waarachtigheid, bijwerking en / of juistheid van de gegevens of informatie van welke aard dan ook (geheel of gedeeltelijk).

(v) eventuele fouten of veiligheidstekortkomingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik door de gebruiker van een verouderde of onveilige browserversie, evenals de activering van opslaginrichtingen voor sleutels of gebruikersidentificatiecodes in de browser of van de schade, fouten of onnauwkeurigheden die kunnen voortvloeien uit storingen.

Teneinde het risico van virussen op de website te verminderen, gebruikt MECALUX S.A. virusdetectieprogramma's voor het besturen van alle inhoud die daarin wordt geïntroduceerd. Dit garandeert echter niet de afwezigheid van een virus of van andere elementen geïntroduceerd door derden. Daarom zal MECALUX of de bedrijven van zijn bedrijfsgroep onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige schade die voortkomt uit de aanwezigheid van een virus of andere elementen die wijzigingen in het systeem of de bestanden van de gebruiker kunnen veroorzaken.

In elk geval is MECALUX of de bedrijven van zijn bedrijfsgroep niet aansprakelijk in het geval dat onbevoegde derden op enigerlei wijze de reproductie, wijziging, kopie, gebruik, distributie, verkoop, openbare communicatie of elk ander gebruik van afbeeldingen uitvoeren. of audiovisuele producties van hun klanten en van de industriële en intellectuele eigendom ervan die op de website kunnen verschijnen.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt als een direct of indirect gevolg van de schending van de voorwaarden die op deze website worden vermeld.

Naar boven

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse rechtssysteem. Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat het Duitse recht is dat de relaties regelt die voortvloeien uit de toegang tot deze website.

Niettegenstaande het voorgaande, zullen de partijen zich onderwerpen aan de rechtbanken van de woning van de Cliënt voor de beslechting van eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, toepassing, naleving, enz. van dit contract, tenzij de klant een bedrijf, freelance of rechtspersoon is, in welk geval het zullen de rechtbanken in Dormagen zijn.

Naar boven

MECALUX BELGIUM SA
BE471924103
Gulledelle 94 Boîte 4 1200 BRUXELLES BELGIQUE
Telf. (32) 2 346 90 71
Fax (32) 2 346 28 36
belgique@mecalux.com

BE471 924 103

 

Datum update wettelijke kennisgeving – Mei 2018.