Wettelijke informatie (aandachtig door te lezen)


Toegang en gebruik van deze website

De MECALUX.COM website wordt beheerd door MECALUX, S.A. (de gegevens van MECALUX, S.A. zijn te vinden op het einde van deze wettelijke informatie) en heeft als doel informatie te verschaffen over activiteiten uit de sectoren waar Mecalux, S.A. of de andere bedrijven van de groep aanwezig zijn. De website laat ook toe via links naar de websites van derden, allerlei producten te verwerven, of zich voor de publicatie MECALUX NEWS aan te melden.

Om toegang te krijgen tot de website MECALUX.COM is de gebruiker verplicht deze Wettelijke informatie te hebben gelezen en aanvaard. Zodra u gebruik maakt van de website wordt begrepen dat u als gebruiker akkoord gaat met de gehele inhoud van deze Wettelijke informatie in de huidige versie zoals gepubliceerd op het portaal. Indien u niet akkoord gaat met de Wettelijke informatie, moet u geen gebruik maken van de website.

De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat de toegang tot, en het gebruik van de website vrijwillig en bewust is, en het zijn exclusieve en volledige verantwoordelijkheid is, om bij elke toegang tot de site huidig document volledig en nauwkeurig te lezen, daar eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen worden toegepast.

De inhoud ter beschikking van de gebruiker is gericht tot privé-personen en/of bedrijven die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van informatie over de producten en diensten aangeboden door MECALUX, S.A.. De aanvraag voor prijsopgave gebeurt via het overeenkomstig formulier en is vrijblijvend, d.w.z. geen van de partijen wordt, door het opsturen of ontvangen ervan, gebonden aan een contractuele verplichting. De prijsopgave wordt louter informatief opgesteld en geldt in geen geval als voorlopig contract of als verkoopbelofte, noch zullen langs elektronische weg overeenkomsten gesloten worden.

Naar boven

Inhoud van de MECALUX website

MECALUX, S.A. stelt ter beschikking van de gebruiker een website met informatie, met dien verstande dat, niettegenstaande de grootst mogelijke zorg in het samenstellen ervan, de website onnauwkeurigheden en fouten zou kunnen bevatten.

De gebruiker accepteert en erkent dat alle gegevens en informatie op de website onnauwkeurigheden en fouten kunnen bevatten of niet geactualiseerd zijn. Daarom zal de gebruiker genoemde gegevens en informatie niet gebruiken als grond voor beslissingen die economische consequenties of andere gevolgen zouden kunnen hebben voor de gebruiker of derden, zonder deze van tevoren naar eigen inzicht te beoordelen, in de wetenschap dat hij/zij volledig onder eigen verantwoordelijkheid handelt.

MECALUX, S.A. behoudt het recht de gehele presentatie van de website tijdelijk of definitief te wijzigen, te configureren, te beperken of de toegang ertoe te weigeren, zonder voorafgaande verwittiging. Het bedrijf behoudt eveneens het recht om op elk moment de presentatie, configuratie en locatie van de website, alsook de gebruiksvoorwaarden en vereisten te wijzigen, en garandeert noch de beschikbaarheid noch het voortbestaan van de website en van andere sites waarnaar via links verwezen wordt.

Naar boven

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De inhoud van deze website (met inbegrip, zonder beperkingen, van al het redactioneel materiaal, teksten, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, logo's, iconen, knoppen, audio- en videomateriaal, archieven, databases en software) zijn eigendom van MECALUX, S.A., van de bedrijven van de Groep MECALUX, S.A., van de partners van Groep, of de vertegenwoordigers voor de inhoud, en zijn beschermd door de nationale en internationale intellectuele en industriële eigendomsrechten. De samenstelling (m.a.w. het verzamelen, ordenen en ontwerpen) van de hele inhoud van de website is exclusief eigendom van MECALUX, S.A. en is beschermd door de nationale en internationale intellectuele en industriële eigendomsrechten. De software die wordt gebruikt op deze website is eigendom van MECALUX, S.A., van de bedrijven van de Groep MECALUX, S.A., of van de leveranciers van de software, en is eveneens beschermd door de nationale en internationale intellectuele en industriële eigendomsrechten.

LDe reproductie, het wijzigen, het kopiëren, het gebruiken, het distribueren, het op de markt brengen, de openbare communicatie of welk ander gebruik van de gegevens op de website (inclusief ontwerp, configuratie en presentatie) die zonder toestemming van MECALUX plaatsvinden, hebben een schending van de huidige wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom tot gevolg.

De toegang tot, en het gebruik van de pagina door de gebruiker is in geen geval reden tot opzeggen, overdracht, licentie of totale cessie van de intellectuele en industriële eigendomsrechten en van de hieruit afgeleide rechten.

Naar boven

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website is in goed vertrouwen door MECALUX samengesteld met gegevens afkomstig van interne en externe bronnen en wordt in de huidige vorm aangeboden aan gebruikers, met dien verstande dat het onnauwkeurigheden en fouten zou kunnen bevatten.

MECALUX is niet aansprakelijk voor de schade of nadelen van welke aard dan ook die zouden kunnen voortvloeien uit informatie, inhoud, software, materialen of producten opgenomen in de website, noch van de inhoud van internetpagina´s van derden toegankelijk door middel van links op de website, die onderworpen zijn aan hun eigen privacy beleid en wettelijke informatie. In het bijzonder is MECALUX, S.A. niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schaden, die uit de onderbreking van de website zouden kunnen voortvloeien.

MECALUX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hetgeen zou kunnen voortkomen uit een gebrek (volledig of gedeeltelijk) aan juistheid, actualisatie, integriteit en/of nauwkeurigheid van de gegevens of informatie van welke aard dan ook, noch met betrekking tot de inhoud, gegevens of informatie die worden aangeboden vanop de internetpagina´s van derden.

MECALUX, S.A. is verder niet aansprakelijk voor de eventuele fouten, schade, onnauwkeurigheden of veiligheidsproblemen, die zouden kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van een niet geactualiseerd of onveilig navigatiesysteem, of door het bewaren van wachtwoorden of toegangscodes in het navigatiesysteem door de gebruiker, of de schade, fouten of onnauwkeurigheden die zouden kunnen voortvloeien uit het slecht functioneren van het systeem.

Om het risico op virussen op de website te beperken, gebruikt MECALUX, S.A. antivirusprogramma's, zodat de inhoud van alle verstrekte informatie kan worden gecontroleerd. Dit garandeert weliswaar niet de afwezigheid van virussen of andere elementen en informaticamisdrijven door derden geïntroduceerd. MECALUX, S.A. kan dus in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van een virus of andere elementen, die veranderingen zouden kunnen veroorzaken in de systemen of bestanden van de gebruikers.

Naar boven

MECALUX, S.A.
Fiscaal identificatienummer: A-08/244.998
Silici, 1,
08940 Cornella (Barcelona) Spanje
mecalux@mecalux.com
Handelsregister van Barcelona: Band 1797 Boek 1214 Blad 23 Vel 16702