De opslag van gevaarlijke stoffen in een magazijn

Tips voor de opslag van gevaarlijke stoffen

09 mrt 2021

De opslag van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee waarmee rekening moet worden gehouden om ongelukken, brand of beschadingen aan producten te voorkomen, en vooral om de veiligheid van uw werknemers te garanderen. Wat moet u weten met betrekking tot gevaarlijke stoffen of producten? Onze deskundigen delen met u enkele van hun aanbevelingen:

Wat zijn gevaarlijke stoffen of producten?

Een gevaarlijke stof is een element dat van nature een risico vormt voor de mens, zijn bezittingen of zijn leefomgeving. De eigenschappen ervan kunnen gevaarlijke fysieke of chemische reacties veroorzaken, zoals explosies, ontstekingen, vergiftigingen, radioactiviteit of roestvorming.

Scheiding van stoffen en producten die niet samengaan

De combinatie van bepaalde producten kan uiterst gevaarlijk zijn; wij raden u dan ook aan ervoor te zorgen dat aan elkaar grenzende opslaglocaties niet worden toegewezen aan materialen die niet met elkaar verenigbaar zijn.

Wanneer bijvoorbeeld salpeterzuur in contact komt met organische materialen zoals katoen of hout, veroorzaakt het een heftige oxidatie.

Identificatie labels helpen u gevaarlijke stoffen te sorteren naar gevaarlijkheidsgraad:

 • T+-: zeer giftig.
 • T-: giftig.
 • E: explosief.
 • O: brandbaar.
 • R14, R15, 29: gevaarlijk in contact met water.
 • F+-: zeer ontvlambaar.
 • F-: licht ontvlambaar.
 • C-: corrosief.
 • N-: gevaarlijk voor het milieu.
 • Xi: irriterend.
 • Xn: schadelijk.

Tabel met de regels betreffende de opslag van gevaarlijke stoffen

U zult begrijpen dat u, om de veiligheid van uw distributiecentrum en uw werknemers te garanderen, rekening moet houden met de onderlinge compatibiliteit van de stoffen.

Hieronder een overzichtstabel van de regels die bij de opslag in acht moeten worden genomen:

Gevaarlijke stoffen Ontvlambaar of zeer ontvlambaar Brandbaar Giftig/Zeer giftig Irriterend/Schadelijk
Ontvlambaar of zeer ontvlambaar + - - +
Brandbaar - + - 0
Giftig/Zeer giftig - - + +
Irriterend/Schadelijk + 0 + +

-:producten die niet samen opgeslagen mogen worden.
+: de opslag van deze twee producten is zonder risico.
0: ze kunnen onder bepaalde voorwaarden, die vooraf geraadpleegd moeten worden, op dezelfde locatie opgeslagen worden.

Een aantal praktische tips om uw gevaarlijke stoffen efficiënt op te slaan

Voorkom dat producten vallen

Gevaarlijke stoffen die vallen kunnen rampzalige gevolgen hebben voor uw magazijn: een brand, al dan niet veroorzaakt door een logistieke magazijnmedewerker, kan snel uitbreken.

Dergelijke gebeurtenissen ontstaan vaak door volle gangpaden in het magazijn, slecht opgestapelde goederen, producten die op de verkeerde plek zijn opgeslagen en zelfs door fouten in het ontwerp van industrieel vastgoed.

Zorg ervoor dat de verpakking van uw producten sterk genoeg is

Vaten en containers kunnen worden aangetast door kou, warmte, licht of luchtvervuiling. Zorg ervoor dat de opslagprocedures geschikt zijn voor de producten die opgeslagen moeten worden, zodat de verpakkingen en omhulsels niet beschadigd worden.

Kies een opslagmethode die geschikt is voor de gevaarlijke stoffen

Kou, vochtigheid, hitte, lucht, licht en de tijd dat een product ligt opgeslagen kunnen de oorzaak zijn van de aantasting ervan. Onderzoek alle risico’s die verbonden zijn aan de opslag van gevaarlijke stoffen, zodat deze beheerst kunnen worden. Pas indien nodig uw opslagmethodes aan: LIFO, FIFO, enzovoort.

Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in uw magazijn, moet u zeer voorzichtig en nauwgezet te werk gaan. Uw medewerkers moeten eveneens regelmatig bijgeschoold worden, zodat ze de gevaarlijke stoffen op de juiste manier kunnen afhandelen en opslaan. Door onze aanbevelingen op te volgen vermindert u de risico’s!

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: