Veiligheidsmanager of PRSES

Veiligheidsmanager of PRSES - Person Responsible for Storage Equipment Safety

06 apr 2022

Volgens de Europese norm EN 15635 voor stalen opslagsystemen, moet in elk magazijn een veiligheidsmanager of PRSES aangesteld zijn.

In dit artikel gaan wij nader in op deze functie, wie deze op zich zou moeten nemen en wat de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn. Tot slot worden kort de belangrijkste beginselen van de norm EN 15635 «Stalen opslagsystemen - Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur», uiteengezet.

Wie is de veiligheidsmanager of Person Responsible for Storage Equipment Safety (PRSES)?

Overeenkomstig de norm EN 15635 moet elke magazijn iemand aanwijzen die regelmatig de veiligheid van de opslagsystemen controleert die in het magazijn staan.

De veiligheidsmanager is de persoon die nagaat of de installatie in goede staat verkeert, en of de werkmethoden van de operatoren in de magazijnstellingen veilig zijn. De voorschriften bepalen dat deze persoon ervoor moet zorgen dat de inspecties van de magazijnstellingen met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd, ten minste eenmaal per week, en dat hiervan een registratie moet worden bijgehouden.

Deze persoon, die door alle magazijnmedewerkers moet worden herkend, moet een grondige kennis hebben van de magazijnstellingen. Ook moet de veiligheidsmanager:

  • Contacten onderhouden met de leveranciers van de opslagoplossingen.
  • Kennis en begrip hebben van alle werkzaamheden.
  • Alle functies van elke operator kennen evenals de workflows van elk team.

De veiligheidsmanager of PRSES moet dus een medewerker zijn die kan rekenen op de steun van de directie, en die een grondige kennis heeft van de productie en de logistiek van het bedrijf. Daarom wordt deze functie over het algemeen toevertrouwd aan de magazijnmanager.

De functies van een PRSES of veiligheidsmanager: referentiepersoon en audit

Overeenkomstig de norm EN 15635 verzamelt de veiligheidsmanager alle informatie met betrekking tot de toestand en de veiligheid van de magazijnstellingen.

Indien er bijvoorbeeld tegen een stelling wordt gebotst, dient de verantwoordelijke veiligheidsmanager daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. Deze zal de veroorzaakte schade beoordelen alvorens de goederen uit de stelling te laten halen.

De norm stelt ook twee soorten audits verplicht om de veiligheid van metalen magazijnstellingen in het magazijn te certificeren:

  • Interne audits: worden regelmatig door de veiligheidsmanager uitgevoerd. Dit kan wekelijks gebeuren of wanneer zich een incident voordoet in het magazijn. Het bestaat uit een grondige visuele inspectie van alle onderdelen van de magazijnstellingen, zoals ladders, schoren en geleidingsrails.
  • Externe audits: een extern bedrijf, vaak de leverancier van de magazijnstellingen, moet jaarlijks een technische keuring magazijnstellingen uitvoeren om de staat van de onderdelen van de installatie te beoordelen. Een kleurcode, groen, oranje of rood, geeft de status van elke stelling aan.

Hoewel er minder ongevallen gebeuren met automatische opslagsystemen, moet de veiligheidsmanager of de PRSES er ook voor zorgen dat deze in goede staat verkeren.

Gewoonlijk laat de leverancier van de opslagoplossing jaarlijks een externe audit uitvoeren om de stabiliteit en de veiligheid van de installatie te waarborgen
Gewoonlijk laat de leverancier van de opslagoplossing jaarlijks een externe audit uitvoeren om de stabiliteit en de veiligheid van de installatie te waarborgen

Beoordeling van schade aan magazijnstellingen, in overeenstemming met de norm EN 15635

De EN 15635 norm, is een Europese verordening die tot doel heeft de goede staat van stalen opslagsystemen in magazijnen, en bijgevolg de veiligheid van de goederen en van het personeel dat er werkt, te garanderen.

In het algemeen is de norm niet bindend. Dit hangt echter af van de regelgeving die in elk land van kracht is. Nationale wetgeving kan immers de naleving van enkele of van alle bepalingen van de norm voorschrijven.

Een slechte staat van de opslagoplossing kan immers ernstige gevolgen hebben voor de onderneming. Het kan schade toebrengen aan goederen of medewerkers en de productie in gevaar brengen. Dit alles kan de onderneming ernstig benadelen.

Maar welke criteria stelt de verordening, voor het indelen van de magazijnstellingen op basis van hun staat? De norm EN 15635 deelt de magazijnstellingen in naar veiligheidsniveau, aan de hand van drie verschillende kleuren, en geeft de procedure aan die moet worden gevolgd na een audit:

  • Groen: Als de inspecteur vaststelt dat het veiligheidsniveau «groen» is, dan worden de magazijnstellingen en de onderdelen ervan veilig genoeg geacht voor de opslag van dezelfde hoeveelheid goederen. Daarom is er geen verplichting om de belasting van de constructie te verminderen, noch de hoeveelheid werk.
  • Oranje: de inspecteur heeft schade vastgesteld die onmiddellijk moet worden hersteld. Hoewel het niet nodig is alle goederen uit de stelling te halen, zal de veiligheidsmanager ervoor moeten zorgen dat de aangetaste delen van de installatie, van de werkzaamheden worden afgezonderd, totdat de beschadigde onderdelen zijn gerepareerd. Bij een oranje etiket heeft de gebruiker een beperkte periode tot zijn beschikking, die in de verordening op 4 weken is gesteld, om de magazijnstelling te herstellen. Als dit niet gebeurt, dan krijgt men een rood etiket, wat de zaak nog moeilijker maakt.
  • Rood: als de magazijnstelling, of een onderdeel daarvan, een rood label krijgt, dan is de situatie kritiek. Alle goederen moeten onmiddellijk uit de magazijnstellingen worden gehaald, en de schade moet onmiddellijk worden hersteld wegens het grote risico op ongevallen.
De norm EN 15635 definieert de toestand van de magazijnstellingen aan de hand van drie kleuren
De norm EN 15635 definieert de toestand van de magazijnstellingen aan de hand van drie kleuren

De PRSES of veiligheidsmanager moet ervoor zorgen dat de onderneming een methode heeft gepland voor het onmiddellijk leeghalen van de magazijnstellingen in het geval van kritieke situaties. Ook moet er een ruimte zijn waar de producten kunnen worden opgeslagen terwijl de reparatie wordt uitgevoerd. Evenzo moet de onderneming, in samenwerking met de afdeling «veiligheid op het werk», ervoor zorgen dat alle bij de reparatie betrokken personen de vereiste opleiding hebben.

Na elke externe keuring moet de leverancier van de opslagoplossingen of het bedrijf dat de keuring magazijnstellingen uitvoert, bovendien een schriftelijk verslag bij de veiligheidsmanager of PRSES indienen met eventuele opmerkingen en voorstellen voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden.

De veiligheid in het magazijn

Het beheer van de veiligheid in het magazijn en binnen de gehele logistieke installatie, heeft een duidelijke invloed op de efficiëntie van de workflows en de goederenstromen. Het beschermt de integriteit van de producten en de installatie, evenals de medewerkers in het magazijn.

De aanstelling van een veiligheidsmanager is essentieel om alle bescheiden met betrekking tot de staalconstructies in het magazijn te beheren. De taak van de veiligheidsmanager is de handmatige activiteiten in de opslagsystemen te organiseren en te beheren, teneinde de veiligheid van de installatie te waarborgen.

Mecalux garandeert de hoogste kwaliteit aangaande het ontwerp, de fabricage en de implementatie van haar opslagoplossingen. Ons bedrijf heeft ook een inspectiedienst voor het uitvoeren van de keuring magazijnstellingen, in overeenstemming met de richtlijnen van de norm EN 15635. Neem contact op met Mecalux om de veiligheid in uw magazijn te laten doorlichten.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: