Vloermarkeringen: te volgen methoden en voorschriften

26 apr 2022

Magazijnvloermarkering bestaat uit het aanbrengen van markeringen op het oppervlak van een magazijn. Deze veiligheidsmaatregel is bedoeld om mogelijke risico's in een magazijn tot een minimum te beperken en de ruimte te organiseren. 

Teneinde gevaren in magazijnen te voorkomen, moeten gebieden die bestemd zijn voor opslagactiviteiten, en waar apparatuur voor goederenafhandeling circuleert en voetgangers passeren, visueel worden gemarkeerd en van elkaar worden onderscheiden.

Hoe moet de bewegwijzering eruitzien, aan welke voorschriften moet worden voldaan en wat zijn de voordelen van een magazijn dat voorzien is van een goede signalering?

Waarom moeten er vloermarkeringen in het magazijn worden aangebracht?

Vloermarkering is een manier om werkzones af te bakenen. Het is een veiligheidsmaatregel, die tot doel heeft de magazijnmedewerker op een zeer visuele, duidelijke en opvallende manier de risicozones aan te geven.

Alle gebieden waar er risico's bestaan voor de magazijnmedewerkers, zoals opslagzones voor gevaarlijke stoffen en producten, zijn met borden gemarkeerd. Nooduitgangen, obstakels en de locatie van brandblusinstallaties worden eveneens gemarkeerd, zodat ze gemakkelijker te situeren zijn.

Het is raadzaam alleen de belangrijkste delen van het magazijn te markeren, aangezien een overdaad aan aanduidingen misleidend kan zijn voor de medewerkers.

De belangrijkste redenen voor een correcte vloermarkering in het magazijn zijn de volgende:

  • Voldoen aan de voorschriften. Overeenkomstig EU-richtlijn 92/58/EEG moeten bedrijven vloermarkeringen aanbrengen in het magazijn. Het niet naleven van deze norm kan leiden tot sancties en gerechtelijke vervolging
  • De veiligheid vergroten. Signalering is een middel om beroepsrisico's te voorkomen. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat bestuurders van heftrucks elkaar kruisen, waardoor ongelukken worden vermeden.
  • Het inrichten van de ruimte. De afbakening van werkzones draagt bij tot het handhaven van de ordelijkheid. Het is van essentieel belang dat het magazijn goed georganiseerd wordt, want een goed georganiseerd magazijn heeft een positieve invloed op alle bedrijfsactiviteiten.
  • Verplaatsingen tot een minimum beperken. Dankzij de vloermarkering weten de operatoren waar ze zich naartoe moeten begeven, hetgeen de snelheid van de verplaatsingen en aldus de productiviteit verhoogt.

De voortdurende stroom van mensen en producten in het magazijn verhoogt de kans op ongevallen, met name botsingen en valpartijen. Volgens Eurostat, gebeuren er in de logistieke sector in Europa, elk jaar 300.000 ongevallen. Sommige van deze ongevallen gebeuren tijdens de verplaatsing van het ene punt naar het andere in het magazijn. Om elk risico te vermijden, is het van essentieel belang vloermarkeringen in het magazijn aan te brengen.

De verschillende soorten signaleringen in het magazijn

De vloer is op diverse manieren voorzien van markeringen. Dankzij de veiligheidsnormen worden risico's, verbodsbepalingen of informatie weergegeven door middel van vormen en kleuren, zoals bij verkeersborden. Als iemand bijvoorbeeld een driehoekig bord ziet, weet die persoon dat het een waarschuwingsbord betreft. Wanneer het vierkant is, is het informatief.

Gewoonlijk worden markeringen aangebracht met speciale verf op basis van kunsthars, omdat dit beter bestand is tegen slijtage. Met behulp van een speciale machine wordt de belijning aangebracht, waarmee zones worden afgebakend. Deze coatings moeten bestand zijn tegen de regelmatige verplaatsingen van apparatuur voor goederenafhandeling en mogen niet glad zijn.

Er worden ook antislip kleefbanden toegepast, die bijzonder goed bestand zijn tegen water, extreme temperaturen en de blootstelling aan zonlicht. Gewoonlijk worden deze direct op de vloer of de trap geplakt, aangezien ze antislip zijn en het risico op uitglijden verminderen. Ze kunnen verschillende kleuren hebben, maar zijn meestal geel of zwart, als waarschuwing voor het risico op valpartijen of struikelen.

Antislip kleefband is bijzonder geschikt voor het markeren van de vloer van een magazijn
Antislip kleefband is bijzonder geschikt voor het markeren van de vloer van een magazijn

Enkele tips voor goede industriële signalering

Alvorens de vloer van een magazijn te markeren, moet eerst worden nagegaan wat het wettelijk kader is.. Het is van essentieel belang te weten welke kleuren kunnen worden gebruikt en welke zones moeten worden afgebakend, alvorens industriële markeringen aan te brengen.

Ten tweede, moeten de indeling en de organisatie van de ruimte in het magazijn worden geëvalueerd, om eventuele risico's vast te stellen.

Tenslotte moet het juiste type signalering, coating of tape, worden geselecteerd. De keuze zal afhangen van de kenmerken van de vloer en van het feit of de vloermarkering tijdelijk of permanent moet zijn. Bedrijven waarvan de magazijnindeling regelmatig verandert, kiezen meestal voor zelfklevende tapes.

Een magazijn moet bij voorkeur op kamertemperatuur zijn, wanneer de coating of zelfklevende tapes worden aangebracht. Het is ook van essentieel belang dat de vloer schoon en droog is, vrij van stof, vet en olie, om een optimale hechting te verkrijgen.

Tenslotte is de magazijnmanager verantwoordelijk voor de controle van de vloermarkeringen, het controleren van de staat ervan, en het toezien op een correcte en regelmatige reiniging.

Voorschriften inzake vloermarkering in magazijnen

Europese regelgeving

In de Europese Unie is Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk van kracht, die voor alle EU-landen bindend is en dus deel uitmaakt van de nationale wetgeving.

Volgens deze norm moet de werkgever ervoor zorgen dat de vloer van het magazijn wordt voorzien van vloermarkeringen wanneer er risico's bestaan die niet met andere technische beveiligingsmiddelen kunnen worden vermeden.

Enkele punten van deze norm moeten worden toegelicht:

Training

Deze richtlijn vereist de training van medewerkers en hun leidinggevend personeel betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk. Het is van het allergrootste belang dat alle personeelsleden de betekenis van veiligheidssymbolen en -kleuren begrijpen, ook buiten hun werkzone.

Deze opleiding garandeert de juiste interpretatie van de indicaties. Het moet worden uitgevoerd voor elk nieuw signaleringsbord dat wordt geplaatst, voor elke wijziging van een bestaand signaleringsbord en voor elke nieuwe medewerker.

De kleurkeuze

De richtlijn beschrijft de veiligheidskleuren die gebruikt kunnen worden voor zowel de signalering als de vloermarkeringen:

Kleur Betekenis Richtlijnen en bijzonderheden
Rood Verbodsbord Risicogedrag
Gevaar - alarm Halt, stop, ontruim
Brandbestrijdingsmateriaal en uitrustingen Identificatie en locatie
Geel / Oranje-Geel Waarschuwingsbord Waarschuwing, Voorzichtigheid / Controle
Blauw Verplichtingsteken Specifiek gedrag of handeling / Verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
Groen Reddings- of hulpverleningsbord Deuren, uitgangen, doorgangen, apparatuur, reddings- of hulpposten, gebouwen
Veiligheidsvoorwaarden Terug naar normaal

 

Om ervoor te zorgen dat de kleuren duidelijk en snel herkenbaar zijn, mogen andere borden de zichtbaarheid ervan niet belemmeren en mogen ze niet te dicht bij elkaar staan.

Hindernissen en gevarenzones

Zones waar gevaar bestaat voor botsingen met obstakels, met medewerkers of met vallende voorwerpen, moeten worden gemarkeerd.

Zo zijn doorgangen onder de palletstellingen gemarkeerd, om de goederenstroom te vergemakkelijken en tegelijkertijd als nooduitgang te dienen.

Het is gebruikelijk hiervoor gele en zwarte of rode en witte strepen te gebruiken.

Borden die geplaatst kunnen worden in probleemzones in het magazijn
Borden die geplaatst kunnen worden in probleemzones in het magazijn

Verkeersdoorgangen

Gangpaden voor apparatuur voor goederenafhandeling en andere voertuigen, moeten duidelijk zijn aangegeven met zichtbare gekleurde strepen, bij voorkeur wit of geel, waarbij rekening moet worden gehouden met de vloerkleur.

Bij het plaatsen van deze stroken moet rekening worden gehouden met de veiligheidsafstand tussen de voertuigen en elk object dat zich in de nabijheid kan bevinden, met inbegrip van de operatoren zelf.

Een magazijn met een duidelijke vloermarkering heeft een impact op de veiligheid van de operatoren
Een magazijn met een duidelijke vloermarkering heeft een impact op de veiligheid van de operatoren

Een gemarkeerd en beveiligd magazijn

Veiligheid is één van de prioriteiten van elke onderneming. Opleiding, preventie, aansprakelijkheid en onderhoud, beperken de risico's voor medewerkers, serviceonderbrekingen en de kans op beschadiging van goederen tot een minimum.

Vloermarkering en signalering zijn één van de meest doeltreffende manieren om de veiligheid in een magazijn te garanderen, omdat ze de operatoren in staat stellen potentiële bedreigingen visueel te identificeren. Men mag echter niet vergeten dat dit een extra preventieve actie is, die een aanvulling vormt op andere, even doeltreffende maatregelen om de goede werking van het magazijn te garanderen, zoals de Keuring Magazijnstellingen.

Mecalux brengt in meer dan 70 landen, warehouse management systemen en opslagoplossingen op de markt. Daardoor hebben we een globale visie omtrent de normen die in de verschillende landen gelden op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Neem contact met ons op om uw magazijn te laten evalueren en u te laten ondersteunen bij het garanderen van de veiligheid ervan.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: